Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji

(zkrácený název "Podpora")

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/E1.00004

Částka: 9 718 237,80 Kč

Doba realizace projektu: 1. prosinec 2014 až 31. říjen 2015

Aktuality projektu

20. října se uskutečnila závěrečná konference projektů “Společně to dokážeme”, “Podpora” a “Handicap nám nevadí” v Mostě za účasti hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka, na níž byli oceněni nejlepší účastníci projektu.

V říjnu končí činnost Informačních a poradenských center vzniklých v rámci projektu, tedy i IPC v Ústí nad Labem. Aktuálně se realizují poslední poradenské schůzky, dochází k bilancování úspěchů účastníků a k závěrečnému poradenství.

Velkou aktivitou celého projektu byla realizace rekvalifikačních kurzů. Z celého projektu se jich účastnilo 55 osob, z nichž 47 bylo úspěšných. Počet úspěšných je ještě otevřené číslo, neboť poslední rekvalifikační kurz “Obsluha PC pro pokročilé” bude až končit 26.10.2015. Velkou část rekvalifikací tvořili kurzy pro pracovníky v sociálních službách, dále PC kurzy různých úrovní, dále kurz pro asistenty pedagoga, realitní makléře, kosmetičky, strážné a další.

V rámci projektu jsme finančně podpořili pracovní místa pro dvě klientky Informačního a poradenského centra v Ústí nad Labem. Ač jsou dotovaná místa již ukončena, obě účastnice mají se svými zaměstnavateli domluvenou další spolupráci. Na přelomu srpna a září absolvovali 4 klienti IPC v Ústí nad Labem týdenní praxi u zaměstnavatelů (jedním z nich byla Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem).

V projektu Podpora se rozbíhají rekvalifikace. Účastníci projektu se účastní rekvalifikačních kurzů v oblasti sociálních služeb, ICT a ostraze. Všem účastníkům přejeme mnoho studijních úspěchů a zdárný konec kurzů. 

Druhá polovina účastníků dokončila úspěšně motivační a aktivizační kurz, který trval osm dní. Účastníkům gratulujeme.

Polovina účastníků projektu absolvovala osmidenní motivační a aktivizační kurz pod vedením zkušených lektorů v první polovině března a na ostatní kurz čeká na začátku dubna.

Na konci ledna se uskutečnil výběr účastníků projektu s názvem „Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji“(zkrácený název Podpora), registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/E1.00004. Ve spolupráci s Úřadem práce bylo vypráno 30 účastníků, kteří spadají do cílové skupiny osob starších 50ti let. Všechny účastníky čekají motivační a aktivizační kurzy, některé pak rekvalifikace, pracovní a bilanční diagnostika či individuální koučing.

Popis projektu

Projekt je zaměřený na zvýšení zaměstnanosti cílových skupin osob z řad uchazečů/uchazeček a zájemců/zájemkyň o zaměstnání s handicapy na trhu práce ve formě dlouhodobé nezaměstnanosti (více než 6 měsíců) a věku nad 50 let a to prostřednictvím efektivního a cíleného využití komplexního souboru nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt se zvláště zaměří na soby starší 50 let, které jsou na trhu práce nejvíce postihovány diskriminací, případně jsou na trhu práce výrazně znevýhodněny (zejména díky handicapům – nižší flexibilita, neznalost moderních technologií, nižší kvalifikace, atd.).

Cílem projektu je prostřednictvím individuální i skupinové práce s cílovou skupinou odstranit či alespoň zmírnit bariéry, které cílové skupině brání aktivně vstoupit na trh práce a získat udržitelné zaměstnání. Inovativním nástrojem pro odbourání bariér a strachů bude využití individuálního koučinku pro CS nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let.

Projekt je realizován širokým regionálním partnerstvím propojující Ústecký kraji (samospráva), Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem (státní správa), Krajskou hospodářskou komoru ÚK (sdružení zaměstnavatelů), NNO – Omni Tempore o.p.s. a INTERAGENT a školu Evropskou obchodní akademii p.o. Toto partnerství je zárukou nejen propojení potřeb cílových skupin i možností významných zaměstnavatelů v regionu Ústeckého kraje, ale i úspěšné a efektivní realizace všech projektových aktivit směřujících k eliminaci handicapů cílové skupiny na trhu práce ve všech zvolených regionech.

Projekt realizuje aktivity na podporu motivace cílových skupin pro aktivní řešení svého postavení na trhu práce a to prostřednictvím vyhodnocení a ocenění nejlepších účastníků projektu. Motivace v této podobě se u v minulosti realizovaných projektu velmi osvědčila.

Projekt probíhá v okresech Děčín, Most, Teplice a Ústí nad Labem v Ústeckém kraji a je plánován na dobu 11 měsíců.

Hlavní aktivity projektu se zaměří na:

 • vytvoření metodiky individuálního koučinku s cílovou skupinou nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let

 • oslovení a výběr cílové skupiny do projektu

 • vybudování 5 informačně poradenských center v Děčíně, Litvínově, Mostě, Teplicích a Ústí nad Labem sloužících cílové skupině

 • zajištění individuálního a skupinového poradenství účastníkům projektu

 • poskytnutí pracovní a bilanční diagnostiky pro vybrané účastníky projektu

 • realizaci motivačních a aktivizačních kurzů pro účastníky projektu

 • zajištění získání nebo zvýšení kvalifikace prostřednictvím rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů

 • podporu vytváření nových pracovních míst a zprostředkování zaměstnání

 • realizaci doprovodných opatření pro odbourání bariér bránících klientům projektu účastnit se projektových aktivit

 • realizaci diseminačních aktivit k zaměstnavatelům v kraji

 • využití nástrojů na motivaci účastníků projektu a vyhodnocení realizace projektu

Cílové skupiny

 • Uchazeči/uchazečky o zaměstnání – starší 50 let a dlouhodobě nezaměstnaní (déle než 6 měsíců v evidenci Úp ČR)

 • Zájemci/zájemkyně o zaměstnání – starší 50 let

Informačně poradenská centra:

Informačně poradenské centrum DĚČÍN – Komenského náměstí 520/2, Děčín, v rámci Evropské obchodní akademie; kontaktní osoba: Václav Holoch, vholoch@oadc.cz; 608 944 244

Informačně poradenské centrum LITVÍNOV – Smetanova 483, Litvínov, 1. patro; kontaktní osoba: Ing. Radka Fantová, ipclitvinov@omni-tempore.cz; 734 314 681

Informačně poradenské centrum MOST – Báňská 287, Most, 2. patro; kontaktní osoba: Mgr. Jana Fialová, ipcmost@omni-tempore.cz; 733 129 672

Informačně poradenské centrum TEPLICE – U Císařských lázní 352/19, Teplice, 3. patro; kontaktní osoba: Barbora Tošnerová, ipcteplice@omni-tempore.cz; 733 129 673

Informačně poradenské centrum ÚSTÍ NAD LABEM – Masarykova 55, Ústí nad Labem; kontaktní osoba: Martina Tovarová, info@interagent-os.cz; 777 261 059

Průběh projektu:

Na začátku realizace projektu byl vytvořen realizační tým a ustaveny strategické úrovně řízení projektu (KA01).

V první fázi realizace projektu bude vytvořena „Metodika individuálního koučinku s CS nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let“ (KA02), která se bude zakládat na speciálně formulovaných a řazených otázkách, jež vedou k hlubšímu uvědomění koučovaného ve vztahu k řešenému tématu – tedy návratu na trh práce a udržení se tam, včetně uvědomění si, kam chce klient na pracovním trhu směřovat a kde vidí svou budoucnost. Metodika bude pilotně ověřena na 30 účastnících projektu v rámci realizace KA07.

Spolu s realizací výše zmíněných aktivit bude o počátku projektu probíhat cílené oslovení zástupců CS (KA03) uchazečů a zájemců o zaměstnání s handicapy na trhu práce v podobě dlouhodobé nezaměstnanosti a věku nad 50 let. Předpokládá se, že do projektu vstoupí 140 zástupců CS v okresech Děčín, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Po jejich vstupu do projektu bude v rámci vytvořených Informačně poradenských center probíhat individuální, skupinové poradenství (KA04) a motivační a aktivizační kurzy (KA06). U vybraných účastníků bude zajištěna pracovní a bilanční diagnostika pro vytyčení jejich další cesty a návratu na trh práce (KA05). Rekvalifikační a vzdělávací kurzy (KA08) budou zajištěny pro cca 40 účastníků projektu. Kurzy budou vycházet ze zjištěných potřeb trhu práce, potřeb a požadavků zaměstnavatelů i účastníků projektu.

Všichni účastníci budou směřováni k návratu na trh práce. Pro 24 z nich bude umožněno podpořit vytvoření nového pracovního místa nebo umístění na volné dotované pracovní místo formou dotovaného zaměstnání (KA09).

Všem účastníkům budou po celou dobu realizace projektu proplácena doprovodná opatření (cestovné, stravné při aktivitách delších než 5 hodin, péče o dítě, atd.) (KA10).

V průběhu realizace projektu a zejména pak na jeho závěru budou probíhat diseminační aktivity o nově vytvořeném produktu a realizaci projektu k subjektům na trhu práce v Ústeckém kraji. Bude se jednat o 3 vzdělávací diseminační workshopy pro zaměstnavatele s cílem motivovat je zaměstnávat osoby se zvýšenou potřebou péče na trhu práce (CS) a závěrečná konference, na které bude zhodnoceno pilotní ověření koučinku v praxi. Na závěrečné konferenci budou současně oceněni nejlepší účastníci projektu.

Realizační tým:

Příjemce – Ústecký kraj; kontaktní osoba – Mgr. Zuzana Bařtipánová, bartipanova.z@kr-ustecky.cz, 739 046 457

Partner 1 – Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem; kontaktní osoba – Ing. Jaroslav Kunc

Partner 2 – Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje; kontaktní osoba – Ing. Martina Francírková

Partner 3 – Omni Tempore o.p.s.; kontaktní osoba – Ing. Michal Kožešník

Partner 4 – Interagent o.s.; kontaktní osoba – Mgr. Richard Červený

Partner 5 – Evropská obchodní akademie Děčín; kontaktní osoba – Mgr. Ladislav Kučera

 

Aktuality:
  ikona_info
  26.3. 2015 - Aktuality Programu podpory zaměstnanosti v ÚK více zde
  ikona_info
  14.4. 2011 - Nový projekt PRO-LEARN více zde
  ikona_info
  22.1. 2015 - Nový projekt Program podpory zaměstnanosti v ÚK více zde
  ikona_info
  27.5. 2010 - Projekt Q-Transfer byl ukončen závěrečnou konferencí v Roudnici nad Labem více zde
  ikona_info
  8. 3. 2007 - Připravuje se setkání škol v oboru gastronomie v rámci projektu ”Kontaktní místo pro česko-saskou spolupráci v odborném vzdělávání... více zde
  ikona_info
  2-3. 2. 2007 se uskutečnilo setkání představitelů o.s. Interagent a VSBI e.V. v Drážďanech při příležitosti konání vzdělávacího veletrhu KarriereStart 2007... více zde
  ikona_info
  20.11.2006 – 22.11.2006 proběhlo setkání škol technických oborů na SOŠ technické ve Štětí v rámci projektu ”Kontaktní místo pro česko-saskou spolupráci v odborném vzdělávání”... více zde
Připomínky a dotazy směrujte na e-mail: khlavacova@podripskaskola.cz.